Tigrinya

ንሕና ግሎባል ቶክ( Global Talk) ኢና ፡ 1500 ቶርጎምትን ናይ ባህሊ ኪኢላታት ወይ ድማ ሰብ ሞያን ዝሓዘ ውድብ ኢዩ። ልዕሊ 200 ዝተፈላልዩ ቋንቋታት ድማ ንዛረብ። ኣብ ሙሉእ ኔዘርላንድ ከኣ ትረኽቡና። ኣብ ሆስፒታላት፡ ኣብ ቤት ጽሕፈታት መደበር ፖሊስ፡ ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት፡ ኣብ ዓለም ለኻዊ ዝሰርሑ ትካላት ከምኡ ዉን ኣብ ቤት ፍርድታትን። ኣብ ኩሉ ቦታታት ንዘልዉ ነንሕድሕዶም ንኽረዳድኡ ንገብር። ምርዳእ ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ።

Bel de tolkentelefoon
088 2555222
Deel dit artikel

13-10-2020

ቋንቋ : ኔዘርላንድ >ትግርኛ

አብዚ  ቪድዮ  ናይ  ቀረባ  እዋን  ዜና  ብዛእባ  ኮሮና  ቫይረስ  ኣብ  ኔዘርላንድ  ዘሎ  ብቋንቋ  ትግርኛ ክትፈልጥ
ስለዘካፈልኩም ወይ ሼር ብምግባርኩም ኣቀዲምና ነመስግን

ቴቬሴን- ነንህድህድ ዘረዳድ

28-09-2020

ቋንቋ : ኔዘርላንድ >ትግርኛ

አብዚ  ቪድዮ  ናይ  ቀረባ  እዋን  ዜና  ብዛእባ  ኮሮና  ቫይረስ  ኣብ  ኔዘርላንድ  ዘሎ  ብቋንቋ  ትግርኛ ክትፈልጥ
ስለዘካፈልኩም ወይ ሼር ብምግባርኩም ኣቀዲምና ነመስግን

ቴቬሴን- ነንህድህድ ዘረዳድ

18-09-2020

ቋንቋ : ኔዘርላንድ >ትግርኛ

አብዚ  ቪድዮ  ናይ  ቀረባ  እዋን  ዜና  ብዛእባ  ኮሮና  ቫይረስ  ኣብ  ኔዘርላንድ  ዘሎ  ብቋንቋ  ትግርኛ ክትፈልጥ
ስለዘካፈልኩም ወይ ሼር ብምግባርኩም ኣቀዲምና ነመስግን

ቴቬሴን- ነንህድህድ ዘረዳድ